Anatole Dussaut

1885 - Toernooi
1886 - Toernooi
1894 - Toernooi


Louis Barteling

1887 - Toernooi
1891 - Toernooi


Eugene Leclercq

1895 - Toernooi


Tot 1895 gold het Frans kampioenschap als officieus wereldkampioenschap.
Pas vanaf 1895 werd er een officieel wereldkampioenschap gespeeld.

Isidore Weiss

1895 - Toernooi
1899 - Match I. Weiss - A. Dussaut
1900 - Barrage Weiss - Geuding
1903 - Toernooi
1904 - Match J. De Haas - I. Weiss 10-10
1909 - Toernooi
1911 - Match I. Weiss - H. Hoogland

Alfred Molimard

1912 - Match - A. Molimard - J. De Haas 21-19

Herman Hoogland

1912 - Toernooi

Stanislas Bizot

1925 - Toernooi

Marius Fabre

1926 - Match M. Fabre - S. Bizot 12-8
1931 - Toernooi
1932 - Match M. Fabre - M. Raichenbach 11-9

Ben Springer

1928 - Toernooi

Maurice Raichenbach

1933 - Match M. Raichenbach - M. Fabre 11-9
1934 - Match M. Raichenbach - R.C. Keller 13-7
1936 - Match M. Raichenbach - J. Vos 25-15
1937 - Match M. Raichenbach - B. Springer 26-24
1938 - Match M. Raichenbach - R.C. Keller 17-15

Pierre Ghestem

1945 - Match P. Ghestem - M. Raichenbach 14-6
1947 Match - P. Ghestem - R.C. Keller 17-11


Piet Roozenburg

1948 - Toernooi
1951 - Match P. Roozenburg - R.C. Keller 19-17
1952 - Toernooi
1954 - Match P. Roozenburg - W. Huisman 16-5Marcel Deslaurier

1956 - Toernooi

Iser Koeperman

1958 - Match I. Koeperman - M. Deslaurier 22-18
1959 - Match I. Koeperman - G. van Dijk 27-13
1961 - Match I. Koeperman - Shchegolev 22-18
1965 - Match I. Koeperman - Shchegolev 26-14
1968 - Match I. Koeperman - A. Andreiko 22-18
1974 - Match I. Koeperman - T. Sijbrands
(niet gespeeld doordat Sijbrands forfait gaf

Viacheslav Shchegolev

1960 - Toernooi
1964 - Toernooi

Baba Sy

1963 - Match I. Koeperman - Baba Sy

Deze match werd niet gespeeld omdat Rusland weigerde om Baba Sy een visum toe te kennen.  De wereldtitel werd hem later, postuum verleend.

Andris Andreiko

1968 - Toernooi
1969 - A. Andreiko  - I. Koeperman 23-17
1972 - Match A. Andreiko - I. Koeperman 20-20

Ton Sijbrands

1972 - Toernooi
1973 - Match - T. Sijbrands - A. Andreiko 22-18

Harm Wiersma

1976 - Toernooi
1979 - Match - H. Wiersma - A. Gantwarg 22-18
1981 - Match - H. Wiermas - A. Gantwarg 22-18
1983 - Achtkamp
1983 - Match - H. Wiersma - Jannes van der Wal 21-19
1984 - Match - H. Wiersma - V. Virny 20-20

Anatoli Gantwarg

1978 - Toernooi
1980 - Toernooi
1984 - Toernooi
1985 - Match - A. Gantwarg - R. Clerc 21-19

Jannes van der Wal

1982 - Toernooi

Alexander Dibman

1986 - Toernooi
1987 - Match A. Dibman - A. Gantwarg 20-20

Alexej Tsjizjov

1988 - Toernooi
1990 - Match - A. Tsjizjov - T. Sijbrands 20-20
1990 - Toernooi
1991 - Match - A. Tsjizjov - G. Valneris 22-10
1992 - Toernooi
1993 - Match - A. Tsjizjov - H. Wiersma 22-18
1996 - Match - A. Tsjizjov - R. Clerc 9-7
1997 - Toernooi
2001 - Toernooi
2005 - Toernooi

Guntis Valneris

1994 - Toernooi


Alexander Schwarzman

1998 - Match A. Schwarzman - A. Tsjizjov
2007 - Toernooi
2009 - Match - A. Schwarzman - A. Georgiev
2017 - Toernooi
2021 - Toernooi


Alexander Georgiev

2003 - Match - A. Georgiev - A. Tsjizjov 4-1
2003 - Toernooi
2004 - Match - A. Georgiev - A. Tsjizjov 3-1
2006 - Match - A. Georgiev - A Tsjizjov
(Tsjizjov gaf forfait)
2011 - Toernooi
2013 - Match - A. Georgiev - A. Schwarzman
2013 - Toernooi
2015 - Match - A. Georgiev - JM. Ndjofang
2019 - Toernooi

Roel Boomstra

2016 Match - R. Boomstra -  J. Groenendijk
2018 - R. Boomstra - A. Schwarzman
2022 - R. Boomstra - A. Schwarzman

Juri Anikeev

2023 - Toernooi